Στρατηγική δράση για την Προσαρμογή των Λιμένων στην Κλιματική Αλλαγή

Τα λιμάνια κατατάσσονται στις κρισιμότερες υποδομές για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, καίριας σημασίας για το εμπόριο, τις μεταφορές και την ανάπτυξη. Ωστόσο, εξαιτίας της θέσης τους στην παράκτια ζώνη (χαμηλές ακτές ή/και δελταϊκές περιοχές) είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής (Κ.Α). Καθώς οι λιμενικές υποδομές σχεδιάστηκαν για διαφορετικό κλιματικό καθεστώς θεωρείται επείγουσα η έγκαιρη επανεξέταση των καθιερωμένων πρακτικών, πρόκληση που θα καθορίσει τη μελλοντική τρωτότητα των λιμένων και που λίγες λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν. Σκοπός του #AdaptPorts είναι η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση προσαρμοστικών πολιτικών στα λιμάνια εισάγοντας καινοτόμα εργαλεία για την ιεράρχηση των μέτρων προσαρμογής. Το καινοτόμο έργο, ερευνώντας πρωτογενή δεδομένα από 5 λιμάνια μελέτης (case studies) και εφαρμόζοντας μεθόδους μηχανικής μάθησης σε ένα ακόμη πιλοτικό λιμάνι (pilot case) εξετάζει την προσαρμοστικότητα των λιμανιών και αναπτύσσει σύγχρονα εργαλεία εκτίμησης των επιπτώσεων, φυσικών και οικονομικών.

Το έργο είναι στενά εναρμονισμένο με πολιτικές διεθνών οργανισμών (IPCC_UNEP, IMO, ESPO), Ευρωπαϊκές Οδηγίες για το περιβάλλον και τους λιμένες, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, την Πρωτοβουλία για Γαλάζια Ανάπτυξη/ Οικονομία, και τις στρατηγικές για μία κλιματικά ουδέτερη και Πράσινη ΕΕ και σέβεται την πρόκληση για αυξημένες επενδύσεις στα λιμάνια, συνεργώντας στην ενίσχυση της ετοιμότητας (preparedness) και ανθεκτικότητας (resilience) των υποδομών τους.

  • Η παροχή ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου και τεχνογνωσίας για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των ελληνικών λιμανιών στις ήδη εκδηλούμενες εκφράσεις και μελλοντικές προβολές της Κλιματικής Αλλαγής (ακραία καιρικά, άνοδος θαλάσσιας στάθμης) υπό διαφορετικά σενάρια εξέλιξης των μελλοντικών εκπομπών (IPCC, 2021) αναλύοντας διαθέσιμα (κλιματικά, ωκεανογραφικά) δεδομένα.
  • Η ανάπτυξη μεθοδολογίας παραγωγής γνώσης κλιματικών δεδομένων με τη συνδυασμένη χρήση μηχανικής μάθησης και επιτόπιων δεδομένων τοπικής κλίμακας από πιλοτική περιοχή (pilot study).
  • Η εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων (απώλεια λιμενικών υπηρεσιών, δυσλειτουργίες/καθυστερήσεις στην αλυσίδα μεταφορών, απαξίωση υλικοτεχνικών υποδομών κ.α.) σε διάφορα σενάρια προσαρμογής στην K.A.
  • Ο προσδιορισμός των οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών από την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξη και γαλάζιας οικονομίας.
  • Η κατανόηση της αντίληψης των εμπλεκόμενων φορέων τελικών χρηστών (end-users perception) και η ενίσχυση της επιδεκτικότητάς τους σε λύσεις προσαρμογής ως υψηλής πολιτικής προτεραιότητα.
  • Ευρεία ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών.

Διάρκεια Έργου: 15/04/2023 – 14/04/2025 (24 μήνες)

Ποσό Χρηματοδότησης: 197.000€

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο, Άξονας Προτεραιότητας 3 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022»

Διακαιούχος: Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Υπεύθυνη: Επικ. Καθ. Κατερίνα Καρδιτσά

Στρατηγική δράση για την Προσαρμογή των Λιμένων στην Κλιματική Αλλαγή